!اجی مجی

برای بِلتزار در پس تو، در اتاق، دیواری تاریک پنهان میکند دخترکی محبوس و لبخندش را صبور قایق وامانده بروی…

مهدی یارمحمدی

داستان‌های کتی الهرم ترجمه : هدی سجادی   کیخسرو می‌گوید : آنچه که دیگران پنهان می‌کنند برای تو راز نیست ،…

Breakfast of champions

می خواهم برای شما اطمینان بدهم که من هم مانند شما ترجیح می دهم که در ابتدا فیلم را نگاه…

Close
Katty Lherm Stories © Copyright 2018. All rights reserved.
Close